Működési Szabályzat

Jelen Működési Szabályzat 
Business Energy Klub fenntartható működését biztosító szabályokat és vezérelveket tartalmazza.

Üzemeltető cég: Karrierügynökség Kft.

Székhelye: 4244 Újfehértó, Bartók Béla utca 12.
Cégjegyzékszám: 15-09-080201
Adószám: 24211637-2-15
Képviselő: Varga István / +36 70 320 20 84
Email: 
varga.istvan@businessflow.hu


Fogalmak / ÁSZF alapján


Business Energy Tag

Az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki jelen időszakra a Business Energy tagsági díjat megfizette a Karrierügynökség Kft. számára. A Business Flow 8 adminisztrációs rendszerének nyilvántartásában Business Energy tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre, felfüggesztésre, vagy szüneteltetésre. A Business Energy tag jogosult a Business Flow 8 tagságra, azaz rendszeresen megjelenhet a Business Flow 8 által szervezett online üzleti találkozókon, illetve tagi jogosultsággal használhatja a Business Flow 8 applikáció által biztosított előnyöket.


Business Energy Tagi szolgáltatás

A Business Energy a tagjai számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 1. Vállalkozói készségek fejlesztése
  A Business Energy ennek érdekében heti rendszerességgel, gyakorlati vállalkozásfejlesztő workshopokat tart kiváló szakemberek bevonásával, ami a tagokat azonnal használható információkkal, megoldásokkal és lehetőségekkel látja el.
 2. Kapcsolatépítés - a kapcsolati tőke fejlesztése és a kapcsolatrendszer aktiválása 
  A Business Energy ennek érdekében minden találkozóján a résztvevő tagok és vendégek számára személyes bemutatkozási lehetőséget biztosít, hogy megismerjék egymást és bizalmat építsenek. A bemutatkozáson túl, a tagjait felkészíti a hatékony stratégiai együttműködések kialakítására, hogy azok felgyorsítsák a vállalkozásukat és megnöveljék a potenciális üzleti lehetőségeik számát.
 3. Üzleti eszköztár
  A Business Energy ennek érdekében biztosítja minden aktív tagja számára a Business Flow 8 applikáció tagi hozzáférését, amely lehetővé teszi azok számára:
   
  • a korlátlan online kapcsolatépítést a Business Flow 8 üzleti találkozóin,
  • a Business Flow 8 folyamatosan fejlődő tudástárának tagi jogosultságú használatát,
  • az applikáció üzleti funkcióin keresztül (pl.: CRM, Business Tinder) a Business Flow 8 teljes B2B adatbázisának használatát.

Business Energy üzleti klub

Gazdasági érték-, élmény-, és érdekközösség, amely különböző tevékenységi körű üzletemberekől és cégvezetőkből áll, akik érvényes Business Energy tagsággal rendelkeznek. Tagságukat azzal a céllal váltották, hogy folyamatosan növeljék a saját, valamint az érdekközösségük üzleti eredményeit, profitját és üzleti erőterét.


Business Flow 8 online üzleti találkozó

A Business Flow 8 által központilag rendszeresen szervezett online üzleti találkozók, amelyet... 

 • RENDSZERESEN LÁTOGATHAT, azaz korlátlanul részt vehet:
  • a BFlow Franchise Partnereihez tartozó tag (pl.:Business Energy tag), és
  • a Business Flow 8 tag.
 • VENDÉGKÉNT KIPRÓBÁLHAT bármilyen, a BFlow Franchise rendszerében működő üzleti közösséget  - félévente 2 alkalommal.

Business Energy Tagjelölt

Az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, amely a Business Energy tagsági kérelmét az üzleti klub Etikai Bizottságának benyújtotta, és a jelentkezése elutasításáról, vagy elfogadásáról az Etikai Bizottság még nem hozott döntést.


Személyes közreműködő

A Business Energy tagsággal rendelkező gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet által tartósan kijelölt és a gazdasági társaság tag képviseletében személyesen eljáró természetes személy, mely személyt és annak helyettesét, valamint elérhetőségeiket Business Energy Tag köteles a klub vezetőségével egyeztetni.


Tagsági díjak

A tag által megfizetett azon költség, amit a Business Energy által nyújtott szervezési, marketing, kapcsolatépítési, képzési és informatikai keretrendszer létrehozásáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért, valamint az eredményes működéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások ellenértékeként fizet a Business Energy tag, az ÁSZF-ben meghatározott mértékben és feltételek szerint.


Tagsági jogviszony

A Business Energy által nyújtott szolgáltatásainak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak az ÁSZF-ben meghatározott terjedelmű igénybe vételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek összessége a Business Energy tagra nézve, a tagsági díjjal fedezett időszakra.


Üzleti klub vezetősége

A Business Energy üzleti klub azon tagjai, akik előre meghatározott gazdasági céllal létrehozták, működtetik, operatívan irányítják és szervezik az érdekcsoport munkáját. A vezetőség minimum 5 tagból áll: Elnök, Alelnök és legalább 3 fő Etikai Bizottsági tag. A vezetőség félévente megújulhat, azaz új vezető tisztségeket választhat, amennyiben a vezetőségben ezen igény felmerül.


Üzleti klub Etikai Bizottsága

Az Etikai Bizottságot az üzleti klub vezetőségéből azon Business Energy tagok alkotják, akik nem töltenek be Elnöki, vagy Alelnöki posztot. Az Etikai Bizottság minimum 3 tagból áll, és legalább 3 tag esetén határozatképes. Az Etikai Bizottság közös feladatai:

 • Business Energy tagokra és vendégekre vonatkozó etikai kérdéseket vitat meg, és hoz döntéseket.
 • Business Energy tagjelöltek csatlakozási kérelméről (ki csatlakozhat az üzleti klub érdekközösségéhez, és ki nem).
 • Kapcsolatot tart a Business Floow Zrt. központjával, akik ebben az esetben az Etikai Bizottság adminisztratív végrehajtó szerepkörben vannak (azaz nem hoznak döntést, csak végrehajtják az Etikai Bizottság döntéseit).

Látogató vendég

A gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy, aki egy Business Energy tag meghívására részt vesz a üzleti klub találkozóján, megismeri és kipróbálja annak tevékenységét, működését. A Business Energy működési szabályzata a vendégek számára 2 próbaalkalmat biztosít 12 hónap alatt, míg a Business Flow 8 szabályzata félévente biztosít 2 vendégalkalmat. A vendégek korlátozott bemutatkozási és betekintési lehetőségeket kapnak az adott üzleti klub életébe és működésébe. A Business Energy a korlátozott jogokkal a Business Energy tagi érdekközösség védelmét szavatolja, mert a vendégek még nem fogadták el a Business Energy Általános Szerződéses Feltételeit, Működési szabályzat és irányelveit, valamint az Etikai kódex-ét.


Üzleti ajánlás

Egy üzleti lehetőség, amelyet az adott üzleti klub találkozóján az egyik résztvevő a másik résztvevő számára ad. Az ajánló üzleti lehetőséget teremt az ajánlott számára, hogy az megismerjen az ajánló kapcsolatrendszeréből egy olyan személyt, akivel üzletet, vagy együttműködést köthet. Az ajánló köteles értesíteni és felkészíteni az általa ajánlott személyt, hogy az ajánlott keresni fogja rá hivatkozva. Az üzleti ajánlás célja: személyes, bizalmi alapú beajánlás, amivel az ajánlott jobb tárgyalási pozícióból indulhat. Az ajánlónak nem feladata az ajánlott termékeinek/szolgáltatásainak értékesítése, kizárólag egy lehetséges találkozó létrehozásában működik közre.


Ajánlói jutalék

A minőségi üzleti ajánlásért cserébe az ajánlott fél jutalékot adhat ajánlójának, a törvényi keretek betartása mellett, az ajánlásból származó üzleti forgalom 0% és 10% közötti mértékében, de nem kötelező jelleggel.


1. A Business Energy tagsági jogviszonyra vonatkozó szabályzat:


1.1. A Business Energy tag megismerte és elfogadja az üzleti klubra vonatkozó szabályokat, közösségi elvárásokat. Vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az üzleti közössög munkájában, kapcsolatrendszerével építi annak üzleti elérését és erejét, valamint törekszik az itt megfogalmazottak érdekcsoporton belüli betartatására.

1.2. A Business Energy tag a tagsági díjat a megállapodott fizetési módozat szerint rendszeresen fizeti. Az érvényben lévő tagdíjakat a mindenkor életben lévő ÁSZF szabályozza, amiről személyes tájékoztatást az üzleti klub vezetői adnak, a Business Energy központi iránymutatása alapján.
A Business Energy tagjelölteknek a tagdíjat a jelentkezés elfogadásától számított 8 munkanapon belül kell kiegyenlíteniük.

1.3. A Business Energy a tagság megszerzésétől számított 30 napos elégedettségi garancia időszak letelet után tagdíjat nem térít vissza.

1.4. A tagdíjak nem ruházhatóak át egyik személyről a másikra, kivéve, ha a tagdíjat társas vállalkozás fizette be, amely egy másik alkalmazottját, képviselőjét delegálja a jelenlegi helyett. Az új jelentkező tagságát ebben az esetben az üzleti klub Etikai Bizottságának kell jóváhagynia.

1.5. Egy adott szakterületnek több képviselője is csatlakozhat a Business Energy Klubhoz. Ha a szakterületekkel kapcsolatban konfliktus merülne fel, a döntést az üzleti klub Etikai Bizottsága hozza meg az érintett tag bevonásával. 


1.6. Ha a jelentkező tag szakterülete, magatartása, vagy hírneve bármilyen módon összeférhetetlen egy klubtaggal (ami a vendég alkalmak alatt egyértelműen kiderül), az érintett klubtag felelőssége, hogy ellenvetését jelezze az üzleti klub Etikai Bizottságának. Ha ezt nem teszi, az Etikai Bizottság feltételezi, hogy nincs ellenvetés a tagjelölttel kapcsolatban.

1.7. A Tagoknak a fő foglalkozásukat kell képviselniük az üzleti klubban úgy, hogy azzal nem blokkolnak egyszerre több, különálló tevékenységet. Az Etikai Bizottságnak törekedni kell a csatlakozó tag tevékenységének pontos meghatározására, illetve szakterületi besorolására, hogy elkerülje a versenykizárásból fakadó félreértéseket és konfliktusokat.

1.8. Azon tagoknak, akik szeretnének szakterületi besorolásukon változtatni, az üzleti klub Etikai Bizottságától kell jóváhagyást kérni és kapni a besorolás megváltoztatására.

1.9. Tag az ÁSZF-ben foglaltak alapján arra szerez jogot, hogy rendszeresen részt vegyen a Business Energy Klub találkozóin, a tevékenységébe bekapcsolódjon, és a jelentkezésében megjelölt tevékenységi kört, szakterületi besorolást képviselje addig, amig érvényes tagsággal rendelkezik.

1.10. Tag a jelentkezéstől számított első 15 napban kötelezettséget vállal, hogy a Business Flow 8 applikációban a teljes és részletes profilját feltölti. Amennyiben a tag a megadott határidőn belül ezen kötelezettségét elmulasztja, helyét a vezetőség meghirdetheti, illetve klubjukban is csak ezt követően tarthat 10 perces előadást. Ez után a Tag jogosulttá válik 10 perces bemutató előadások tartására a saját üzleti klub találkozóin, illetve más érdekcsoportok találkozóin is, ha ezt az adott  üzleti klub alelnökével/elnökével előre egyeztette és erre engedélyt kapott. Az előadások célja, hogy a Tag, a jelentkezésében megjelölt tevékenységi körét szélesebb körben népszerűsítse.

1.11. Tag jogosut Ajánlói jutalék adására/fogadására, amennyiben egy üzleti ajánlás nyomán üzleti forgalom keletkezett, ha ezt az ajánlott fél kezdeményezi 0-10% mértékben. Az Ajánlói jutalék fizetése nem kötelező, csak önkéntes alapú.

1.12. A Business Energy tag elfogadja, hogy olyan kapcsolati marketing és képzési szolgáltatást vesz igénybe, amely a saját aktív tevékenysége nélkül nem eredményes. 


1.13. A Business Energy vezetősége (Etikai Bizottsága) fenntartja a jogot, hogy egy tag tagsági jogviszonyát felmondja, amennyiben a tag aktivitása nem szolgálja a közösségi érdekeket, vagy sérti bármelyik, e pontban említett érintett szereplő üzleti eredményességét, hírnevét, vagy közösségi elvárásait.

1.14. Tagság megújítása esetén a következő időszak tagdíj befizetése 10 nappal a tagság lejárati dátuma előtt esedékes.

1.15. A BFlow Franchise által biztosított nyomtatványok kivételével a tagok nem jogosultak a Business Energy és a Business Flow 8 szellemi tulajdonának (pl. logók, védjegyek, elnevezések, szlogenek, szerzői jog által védett egyéb anyagok stb.) használatára. Ezek gyártása, elosztása, eladása, piaci értékesítése, vagy bármely termék vagy szolgáltatás reklámozása, a Business Energy és a Business Flow 8 szellemi tulajdonának egyéb más módon történő használata a Business Energy és a Business Floow Zrt. hivatalos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehetséges. A tagok a Business Energy Branding előírásoknak megfelelő szabályokat kötelesek betartani minden engedélyezett használat során.


2. A Business Energy tagok üzleti találkozókon való részvételével kapcsolatos szabályzat:


2.1. A tagok találkozókon való részvétele döntő fontosságú a tag és az üzleti klub sikere szempontjából, ezért kötelező érvényű.

2.2. A helyettesítés szabálya: ha egy tag nem tud részt venni egy találkozón, küldhet maga helyett helyettesítőt. Helyettesítőként számba jöhetnek például: vállalkozáson belüli helyettesítő személy, vagy saját vevőkör tagjai, ügyfelek, páciensek, barátok, illetve potenciális leendő tagok. A helyettes elsődleges célja a távollévő tag képviselete, de a találkozó folyamán lehetősége van saját tevékenysége bemutatására, ha az az üzleti klub egyik tagjának tevékenységével sem konkurál.

2.3. A Business Energy és a Business Flow 8 az online/offline klubtalálkozókról automatikusan résztvevői listát küld, melynek célja a személyes kapcsolatépítés, azaz az üzleti ajánlatok adásának támogatása. A résztvevők adatait előzetes beleegyezésük nélkül más célokra (pl. e-mail, vagy postai DM küldemények küldése stb.) TILOS felhasználni. A Business Energy / Business Flow 8 tagok ugyanakkor hozzájárulnak, hogy sikerük érdekében a Business Energy szervezetétől időközönként leveleket, e-maileket, stb. fogadnak.

2.4. Távolmaradás egészségügyi okból engedélyezett, maximum 3 hónapig, amennyiben Tag ezt jelezte az üzleti klub Etikai Bizottságának előzetesen, abban az esetben, ha a tagdíj a vonatkozó időszakra ki lett fizetve, és tag kísérletet tett, a helyettesítés megoldására. A díjfizetés a távollét idején folyamatos.

2.5. Ha egy taggal kapcsolatban probléma merül fel, például rendszeres hiányzás, késés és/vagy korán távozás rendszeres esete, annak üzleti magatartása, etikai vagy az üzleti klub iránti elkötelezettsége alapján, a közösségi aktivitások hiánya, vagy az ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek és/vagy az Etikai kódexében és/vagy Adatkezelési szabályzatban foglaltak be nem tatása miatt Tagot, az Etikai Bizottság belátása szerint szankcionálhatja. A szankcionálás eszközei:

 • Nyílvános helyreigazítás kérése a klubtagok előtt (etikátlan viselkedés esetén)
 • Felszólítás írásban a klub vezetőségének értesítésével
 • Felszólítása nyílvános emailben a klub teljes tagságának értesítésével
 • 10 perces tagi bemutatkozási lehetőség megvonása
 • Más klubok látogatásának korlátozása
 • Próbaidőre bocsátással: időtartam és mérhető célok meghatározásával
 • Tagság időszakos felfüggesztésével, vagy megszűntetésével
  A döntést, az adott taggal való közlése előtt a Business Flow Igazgatósága ellenőrzi, hogy a folyamat a szabályzat szerint történt-e, és csak ez után engedélyezi a döntést.

3. A Business Energy tagok aktivitásával kapcsolatos szabályzat:


3.1. A kapcsolatrendszer megosztására vonatkozó szabályok:

3.1.1. A tag köteles az üzleti klub kapcsolati tőkéjét építeni azzal, hogy rendszeresen olyan üzleti kapcsolatokat ajánl, amely releváns az üzleti klubja tagi bővítése szempontjából. Az üzleti találkozókra saját megbízható kapcsolatrendszeréből látogató vendégekkel érkezik, hogy ezzel is fejlessze az érdekcsoportja gazdasági erejét és elérését. 

 • Csatlakozása után havonta 4 minősített cégvezetői kapcsolat amely nem szerepel a Business Energy rendszerében addig, amíg nem érte el a 30 minősített kapcsolatot. 
 • Havonta legalább 1 elhozott vendég az üzleti klub üzleti találkozóira.

Minden tag (vezetőség is), aki egy működő üzleti klub közösségének előnyeit élvezi, annak fejlesztéséért is felelős, amit a vendéghívás biztosít. A tagok az általuk hívott vendégek által magas bizalmi szinten jutnak üzleti ajánlásokhoz, így mutatják meg a referenciáikat klubtársaiknak, illetve ezzel együtt lehetőséget biztosítanak tagtársaik számára új kapcsolatok kiépítésére. 


A vendéghívás szerepe az üzleti klub életében:

 • A tagok saját kapcsolatrendszerükből megbízható vendéglistát építenek / első szűrő
 • A megbízhatónak tartott ismerős vállalkozókat meghívják a klubtalálkozókra, és bemutatják a tagtársaiknak / ez az üzlet motorja
 • A vendég vállalkozók folyamatosa frissítik az üzleti lehetőségeket / változatosság
 • A vendégek 2 alkalom után eldöntik, hogy szeretnének-e csatlakozni a klubhoz / tagjelöltek
 • A klub Etikai Bizottsága eldönti, hogy a közösség befogadja-e a tagjelöltet / második szűrő
 • A klub taglétszáma növekszik, ezáltal a stratégiai együttműködések száma, és a klubtagok által bizalmi alapon elérhető vállalkozói kör is fejlődik

3.1.2.  A tag köteles az üzleti klub kapcsolati tőkéjét azzal is építeni, hogy rendszeres és minőségi üzleti ajánlásokat ad az üzleti klub üzleti találkozóinak résztvevői számára, saját belátása alapján.

3.2. Az üzleti klubban vállalt szerepkörökre vonatkozó szabályok:

A Tag köteles az üzleti klubban közösségi szerepet vállalni, és a vállalt szerepköréhez tartozó feladatai maradéktalan ellátni. A tagok az üzleti klub működése érdekében vállalják ezeket a szerepköröket, hiszen a klub életében nélkülözhetetlen a tagok felelősségvállalása. Ezen múlik az érdekközösség hatékony és eredményes működése, ami minden tag számára fontos. A tagok a szerepkörök kialakításával megosztják egymás között a munkát, ezért a szerepkörökkel járó feladatok egyáltalán nem terhelik le az egyes tagot.

3.2.1. Elnök

Az üzleti klub vezetősége választja erre a posztra. A megbízás 6 hónapra szól, utána a vezetőség új elnököt választ, vagy meghosszabbítja annak mandátumát. Az elnök felel az üzleti klub hatékony és eredményes működéséért, azaz az érdekcsoport, és annak tagjainak sikeréért.

Az elnök az alábbi feladatokat vállalja az üzleti klub életében:

 • Összefogja és irányítja az üzleti klub vezetőségének munkáját.
 • Motiválja, támogatja és képzi a csoport tagjait a szerepkörük ellátásában.
 • Levezeti és irányítja a találkozókat.
 • Kapcsolatot tart a Business Flow központtal
 • Képviseli és menedzseli a Klub érdekeit más szervezetekkel kapcsolatban

3.2.2. Alelnök

Az üzleti klub vezetősége választja erre a posztra. A megbízás 6 hónapra szól, utána a vezetőség új alelnököt választ, vagy meghosszabbítja annak mandátumát.

Az alelnök az alábbi feladatokat vállalja az üzleti klub életében:

 • Az 5/10 perces tagi előadók felkérése és koordinálása,
 • A képzési igények összegyűjtése, 30 perces előadaók szervezése.
 • A tagi csatlakozási kérelmek jóváhagyási folyamatának menedzselése az Etikai Bizottság és a központ között.
 • Más üzleti klub tagok részvételének engedélyezése.
 • Az elnök helyettesítése.

3.2.3. Etikai Bizottság együtt

Az üzleti klub vezetőségének maradék tagjai alkotják, akik nem látnak el elnöki, vagy alelnöki tisztséget. A megbízás 6 hónapra szól, utána a vezetőség újra szervezheti az Etikai Bizottságot.

Az Etikai Bizottság közös feladata:

 • Eldöntik, hogy kik csatlakozhatnak a klubhoz, kik nem
 • Etikai kérdésekben döntéseket hoznak, és meghatározzák a szankcionálás mértékét
 • Menedzselik a tagok klubon belüli fejlesztését
  • EB 1 / Új tagok felkészítése és beillesztési folyamata
  • EB 2 / A tagok eredményességének biztosítása, és az ideális résztvevőszám elérése
  • EB 3 / Közösségépítés és közösségi aktivitások szervezése

3.3. Amennyiben az üzleti klub vezető tisztviselői ciklusuk alatt minden a vezetőségi megállapodásban vállalt kötelezettségüknek eleget tesznek, további, egyedi képzéseken vehetnek részt, melyet Business Energy biztosít. A csoport vezetőségének (elnök, alelnök) tisztségük elvállalása előtt el kell fogadniuk az alapítók célkitűzéseit, illetve posztjuk betöltését megelőzen vezetőségi képzésen kell részt venniük. Tisztségük időszaka alatt pedig teljesíteniük kell minden beszámolási és más, a pozíciójukkal járó kötelezettséget.

3.3.1. Amennyiben az üzleti klub vezető tisztviselői (elnök/alelnök) nem és/vagy nem megfelelően látják el tisztségükkel járó feladatokat, vagy az érdekcsoport célkitűzései ellen vétenek, az alapítók visszahívhatják a vezető tisztségeket. A vezetőség új vezető tagokat választhatnak, frissítve ezzel az üzleti klub vezetőségét.

3.3.2. Amennyiben az üzleti klub vezető tisztviselőinek, a ciklusuk lejárta előtt bármilyen okból megszűnik tisztségük és/vagy tagságuk, az alapítók a 3.3.1. pontban foglaltak szerint járnak el.


4. Az üzleti klubok üzleti találkozóinak szervezésével kapcsolatos szabályzat:


4.1. A Business Energy Klub a találkozóit heti rendszerességgel tartja, minden csütörtökön délelőtt 09:45 és 13:00 között, illetve délután 15:45 és 19:00 között..

4.2. Az üzleti találkozóinak szervezését a Business Energy a BFlow Franchise által biztosított szervező szoftverrel támogatja. A Business Energy feladata az üzleti találkozók időpontjainak és előadóinak rendszerben történő naprakész kezelése, és folyamatos frissítése.

4.3. Az üzleti találkozók hossza pontosan 180 perc, ahová a tagoknak kötelező pontosan érkezniük, és a találkozó teljes időtartamára maradniuk. 

4.4. Az üzleti találkozóinak forgatókönyve a Business Energy által meghatározott keretrendszer és tematika alapján zajlik, melynek lebonyolításáról és a szabályok betartásáról az üzleti klub vezetősége felel. Az üzleti találkozók forgatókönyvének rövid vázlata:

 • Érkezés, regisztráció, kötetlen ismerkedés és beszélgetés
 • Rövid felvezetés: (elnök) miért vagyunk itt?
 • Képzés 1: üzleti tréning cégvezetők számára, meghívott előadóval
 • Rövid bemutatkozók: a részvevők rövid bemutatkozása (tevékenység és kikhez keres kapcsolatot)
 • Képzés 2: üzleti tréning cégvezetők számára, meghívott előadóval
 • Business Energy bemutatása: az üzleti klub céljainak rövid bemutatása a tagság előnyeiről, sikersztorik
 • Catering: kötetlen kapcsolatépítés és egyeztetés:

4.5. Az üzleti találkozóinak levezetése az érdekcsoport vezetőségének feladata. Az elnök tisztsége kijelölni az ezért felelős levezető tago(ka)t és annak helyettesét.

4.6. Az üzleti találkozók 10 perces tagi előadásának megszervezéséért az alelnök felelős. Az előadó kizárólag aktív tagsággal rendelkező személy lehet.

4.7. A meghívott 30 perces előadóról és annak témájáról a klub alelnöke köteles gondoskodni, az üzleti klub vezetőségével történt egyeztetés után. A Business Energy a 30 perces előadásokkal szemben az alábbi elvárásokat fogalmazza meg:


4.7.1. A 30 perces képzés célja az értékteremtés, azaz olyan közérdekű é s fejlesztést célzó információk, módszerek, vagy gyakorlati tapasztalatok, amelyek nem tartalmazhatnak semmilyen reklám célú üzenetet.

4.7.2. Az előadók nem propagálhatnak semmilyen vallási, faji, szexuális, vagy faji nézetet, illetve nem foglalkóhatnak állást ezen témákban.

4.8. Az üzleti klub üzleti találkozóinak látogató vendégeiről (továbbiakban jelöltek) – azok meghívásáról, felkészítéséről, fogadásáról az üzleti klub tagjai felelősek. A Business Energy az alábbi követelményeket fogalmazza meg a vendéghívással kapcsolatban:


4.8.1 A jelöltek minősítését a Business Energy tagjai végzik, azaz eldöntik, hogy a potenciális vendéget megbízható kapcsolatnak tartják-e. Csak abban az esetben hívják meg egy találkozóra, amennyiben bátran ajánlani merik a tagtársaik számára a klubtalálkozókon. Tehát a meghívó felelősséget vállal a meghívottja üzleti magatartásáért.

4.8.2 A jelöltek a GDPR szabályoknak megfelelően önként regisztrálnak a számukra a tagok által kiküldött online form segítségével, elfogadva és hozzájárulva a Business Energy ÁSZF-et és Adatkezelési szabályzatot. A Business Energy tagjai személyesen, vagy telefonon tartják a kapcsolatot, és katalizálják a vendéghívást.

4.8.3 A Business Energy a jelölteket minden esetben ajánlóhoz köti, hogy a későbbiekben is nyomonkövethető legyen a kialakult felelősségi és érdekeltségi viszony, illetve mérhetővé váljon a Tagok közösségi aktivitása.

4.9. Az üzleti klub tagjainak fokozottan óvatosnak kell lennie, amikor olyanok számára ad át, vagy fogad üzleti ajánlatot, akiket nem ismer. Ez a találkozójukra ellátogató más üzleti klubok tagjaira is érvényes.

4.10. A látogató vendégeket, az üzleti klubhoz való csatlakzás feltételeiről a vezető tagok felelősek, valamint ők végzik a  tagi belépések menedzselését is.

4.11. A tagjelöltek leellenőrzéséért (csatlakozhat-e a tagjelölt az üzleti klubhoz), és elbírálásáért az üzleti klub Etikai Bizottsága felelős.
 

4.12. A találkozók időpont módosítása és lemondása az üzleti klub vezetőségének hatáskörébe tartozik. Három típusa van az üzleti klub találkozók módosításának:

 • előre tervezett módosítás (ünnepnap, összevont rendezvények, stb.),
 • vészhelyzet, (pl.: rossz időjárási viszonyok, katasztrófa állapot)
 • az üzleti klub tagságának többségi döntése alapján

Fontos teendőa tagok és a meghívott vendégek hatékony értesítése, amiért az üzleti klub vezetősége felel.5. Más üzleti klubokban való vendégeskedésre vonatkozó szabályzat:


5.1. A látogató vendég évente maximum két alkalommal vehet részt a Business Energy üzleti találkozóin. A meghívó tag köteles tájékoztatni a látogató vendéget a Business Energy vendégekre vonatkozó etikai szabáyokról. 

5.2. Egy másik üzleti klub találkozóján látogatóban lévő tag köteles a meglévő tagságát ott jelezni. A látogatóban lévő tag nem mondhat olyasmit, vagy tehet olyan lépést, amely az adott csoport valamely tagjával konkurál.

5.3. A találkozókon a látogatóban lévő tagnak is ki kell fizetnie a saját étkezését, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e azt. Egy másik csoport felkeresése előtt a látogatónak telefonon, emailben, vagy a Business Flow 8 rendszerén belül értesítenie kell az adott üzleti klub elnökét.

5.4. A látogatóba érkező tag negyedévente maximum kétszer látogathat el egy másik üzleti klubba.