ÁSZF

/ Általános Szerződési Feltételek /

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)  a Business Energy Klub szolgáltatásait tartalmazzaamit az alábbi feltételek mellett nyújt.

Üzemeltető cég: Karrierügynökség Kft.

Székhelye: 4244 Újfehértó, Bartók Béla utca 12.
Cégjegyzékszám: 15-09-080201
Adószám: 24211637-2-15
Képviselő: Varga István / +36 70 320 20 84
Email: 
varga.istvan@businessflow.hu


A Felek közötti, magyar nyelvű szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Karrierügynökség Kft., minta Business Energy-t üzemeltető cég rögzít (továbbiakban Business Energy), illetve a Tag számára hozzáférhetővé tesz. A Business Energy fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Business Energy rövid felhívás formájában tájékoztatja a Tagjait. A Business Energy biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Business Energy Tag és Vendég számára a https://www.businessenergy.hu címen folyamatosan elérhető és a Tag, illetve Vendég számára előhívható, tárolható.


A Működési Szabláyzat és vezérelvek megnevezésű, a Business Energy honlapján közzétett dokumentum a jelen ÁSZF-nek integráns elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a Business Energy által nyújtott szolgáltatás, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével létrejövő jogviszonyra, általános jelleggel szabályozza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Business Energy alábbiakban definiált tagjaira, szereplőire és tevékenységeire.


Preambulum:


A Business Energy márkanév, a hozzá kapcsolódó kapcsolati marketing és képzési rendszer, valamint a BFlow Franchise biztosította know-how üzemeltetője, ekként a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatások nyújtója a Karrierügynökség Kft. A Business Energy célja, hogy tagjai számára a cégvezetői képzés és az üzleti kapcsolatépítés területén olyan megbízható keretrendszert biztosítson, amely lehetőséget teremt a tisztességen alapuló üzleti növekedés elérésére, valamint aktívabb gazdasági környezet kiépítésére. A Business Energy tagok számára kötelező megismerni, elfogadni és alkalmazni az Általános Szerződési Feltételeit és Szabályzatát (továbbiakban ÁSZF), valamint Etikai Kódexben foglalt üzleti és viselkedési irányelveket. Jelen ÁSZF célja, hogy a Business Energy tagsággal rendelkező üzleti partnerek számára hatékony információt szolgáltasson a tagságukból származó üzleti előnyök teljes mértékű kiaknázására.


I. Fogalmak


Business Energy Tag

Az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki jelen időszakra a Business Energy tagsági díjat megfizette a Karrierügynökség Kft. számára. A Business Flow 8 adminisztrációs rendszerének nyilvántartásában Business Energy tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre, felfüggesztésre, vagy szüneteltetésre. A Business Energy tag jogosult a Business Flow 8 tagságra, azaz rendszeresen megjelenhet a Business Flow 8 által szervezett online üzleti találkozókon, illetve tagi jogosultsággal használhatja a Business Flow 8 applikáció által biztosított előnyöket.


Business Energy Tagi szolgáltatás

A Business Energy a tagjai számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 1. Vállalkozói készségek fejlesztése
  A Business Energy ennek érdekében heti rendszerességgel, gyakorlati vállalkozásfejlesztő workshopokat tart kiváló szakemberek bevonásával, ami a tagokat azonnal használható információkkal, megoldásokkal és lehetőségekkel látja el.
 2. Kapcsolatépítés - a kapcsolati tőke fejlesztése és a kapcsolatrendszer aktiválása 
  A Business Energy ennek érdekében minden találkozóján a résztvevő tagok és vendégek számára személyes bemutatkozási lehetőséget biztosít, hogy megismerjék egymást és bizalmat építsenek. A bemutatkozáson túl, a tagjait felkészíti a hatékony stratégiai együttműködések kialakítására, hogy azok felgyorsítsák a vállalkozásukat és megnöveljék a potenciális üzleti lehetőségeik számát.
 3. Üzleti eszköztár
  A Business Energy ennek érdekében biztosítja minden aktív tagja számára a Business Flow 8 applikáció tagi hozzáférését, amely lehetővé teszi azok számára:
   
  • a korlátlan online kapcsolatépítést a Business Flow 8 online üzleti találkozóin,
  • a Business Flow 8 folyamatosan fejlődő tudástárának tagi jogosultságú használatát,
  • az applikáció üzleti funkcióin keresztül (pl.: CRM, Business Tinder) a Business Flow 8 teljes B2B adatbázisának használatát.

Business Energy üzleti klub

Gazdasági érték-, élmény-, és érdekközösség, amely különböző tevékenységi körű üzletemberekől és cégvezetőkből áll, akik érvényes Business Energy tagsággal rendelkeznek. Tagságukat azzal a céllal váltották, hogy folyamatosan növeljék a saját, valamint az érdekközösségük üzleti eredményeit, profitját és üzleti erőterét.


Business Flow 8 találkozó

A Business Flow 8 által központilag rendszeresen szervezett online üzleti találkozók, amelyet... 

 • RENDSZERESEN LÁTOGATHAT, azaz korlátlanul részt vehet:
  • a BFlow Franchise Partnereihez tartozó tag (pl.:Business Energy tag), és
  • a Business Flow 8 tag.
 • VENDÉGKÉNT KIPRÓBÁLHAT bármilyen, a BFlow Franchise rendszerében működő más üzleti klubot  - félévente 2 alkalommal.

Business Energy Tagjelölt az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, amely a Business Energy tagsági kérelmét az üzleti klub Etikai Bizottságának benyújtotta, és a jelentkezése elutasításáról, vagy elfogadásáról az Etikai Bizottság még nem hozott döntést.


Személyes közreműködő

A Business Energy tagsággal rendelkező gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet által tartósan kijelölt és a gazdasági társaság tag képviseletében személyesen eljáró természetes személy, mely személyt és annak helyettesét, valamint elérhetőségeiket Business Energy Tag köteles a klub vezetőségével egyeztetni.


Tagsági díjak

A tag által megfizetett azon költség, amit a Business Energy által nyújtott szervezési, marketing, kapcsolatépítési, képzési és informatikai keretrendszer létrehozásáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért, valamint az eredményes működéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások ellenértékeként fizet a Business Energy tag, az ÁSZF-ben meghatározott mértékben és feltételek szerint.


Tagsági jogviszony

A Business Energy által nyújtott szolgáltatásainak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak az ÁSZF-ben meghatározott terjedelmű igénybe vételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek összessége a Business Energy tagra nézve, a tagsági díjjal fedezett időszakra.


Üzleti klub vezetősége

A Business Energy üzleti klub azon tagjai, akik előre meghatározott gazdasági céllal létrehozták, működtetik, operatívan irányítják és szervezik az érdekcsoport munkáját. A vezetőség minimum 5 tagból áll: Elnök, Alelnök és legalább 3 fő Etikai Bizottsági tag. A vezetőség félévente megújulhat, azaz új vezető tisztségeket választhat, amennyiben a vezetőségben ezen igény felmerül.


Üzleti klub Etikai Bizottsága

Az Etikai Bizottságot az üzleti klub vezetőségéből azon Business Energy tagok alkotják, akik nem töltenek be Elnöki, vagy Alelnöki posztot. Az Etikai Bizottság minimum 3 tagból áll, és legalább 3 tag esetén határozatképes. Az Etikai Bizottság közös feladatai:

 • Business Energy tagokra és vendégekre vonatkozó etikai kérdéseket vitat meg, és hoz döntéseket.
 • Business Energy tagjelöltek csatlakozási kérelméről (ki csatlakozhat az üzleti klub érdekközösségéhez, és ki nem).
 • Kapcsolatot tart a Business Floow Zrt. központjával, akik ebben az esetben az Etikai Bizottság adminisztratív végrehajtó szerepkörben vannak (azaz nem hoznak döntést, csak végrehajtják az Etikai Bizottság döntéseit).

Látogató vendég

A gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy, aki egy Business Energy tag meghívására részt vesz a üzleti klub találkozóján, megismeri és kipróbálja annak tevékenységét, működését. A Business Energy működési szabályzata a vendégek számára 2 próbaalkalmat biztosít 12 hónap alatt, míg a Business Flow 8 szabályzata félévente biztosít 2 vendégalkalmat. A vendégek korlátozott bemutatkozási és betekintési lehetőségeket kapnak az adott üzleti klub életébe és működésébe. A Business Energy a korlátozott jogokkal a Business Energy tagi érdekközösség védelmét szavatolja, mert a vendégek még nem fogadták el a Business Energy Általános Szerződéses Feltételeit, Működési szabályzat és irányelveit, valamint az Etikai kódex-ét.


Üzleti ajánlás

Egy üzleti lehetőség, amelyet az adott üzleti klub találkozóján az egyik résztvevő a másik résztvevő számára ad. Az ajánló üzleti lehetőséget teremt az ajánlott számára, hogy az megismerjen az ajánló kapcsolatrendszeréből egy olyan személyt, akivel üzletet, vagy együttműködést köthet. Az ajánló köteles értesíteni és felkészíteni az általa ajánlott személyt, hogy az ajánlott keresni fogja rá hivatkozva. Az üzleti ajánlás célja: személyes, bizalmi alapú beajánlás, amivel az ajánlott jobb tárgyalási pozícióból indulhat. Az ajánlónak nem feladata az ajánlott termékeinek/szolgáltatásainak értékesítése, kizárólag egy lehetséges találkozó létrehozásában működik közre.


Ajánlói jutalék

A minőségi üzleti ajánlásért cserébe az ajánlott fél jutalékot adhat ajánlójának, a törvényi keretek betartása mellett, az ajánlásból származó üzleti forgalom 0% és 10% közötti mértékében, de nem kötelező jelleggel.


II. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE


Business Energy tagjelölt célja, hogy új üzleti kapcsolatokkal, cégvezetői ismeretekkel és módszerekkel fejlessze önmagát és vállalkozását, illetve annak üzleti eredményeit. A Business Energy tagjelölt elfogadja, hogy 

 • az üzleti klub Etikai bizottsága dönt a jelentkezését illetően, hogy elfogadja-e a csatlakozási szándékát.
 • a Business Energy Klub vezetősége fenntartja a jogot, hogy a jelentkezést külön indoklás nélkül visszautasítsa.

Amennyiben az üzleti klub vezetősége elfogadta Business Energy tagjelölt csatlakozási kérelmét, a Business Energy tag tagsági jogviszonya azzal a nappal jön létre, amikor megfizette a tagsági díjat.


A Business Energy tagjelölt a tagsági díj megfizetésével egyidejűleg kijelenti, hogy elolvasta, megismerte, és magára vonatkozóan kötelezőnek elfogadja a Business Energy Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzatot, az Etikai kódexet, valamint az Adatkezelési szabályzatot és Adatvédelmi nyilatkozatot.


A Business Energy tagjelölt a tagsági díj megfizetésével egyidejűleg kijelenti, hogy elolvasta, megismerte, és magára vonatkozóan kötelezőnek elfogadja a Business Flow 8 Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzatot, az Etikai kódexet, valamint az Adatkezelési szabályzatot és Adatvédelmi nyilatkozatot.


A Business Energy tagsági jogviszony addig tart, amíg a tagdíjjal fedezett időszak le nem jár, és a Business Energy tag teljes mértékben betartja a Business Energy és a Business Flow 8 Általános Szerződési Feltételeit, a Működési szabályzatait és irányelvekeit, valamint megfelel az Etikai Kódex-nek, illetve az ÁSZF alapján fel nem mondja azt.


III. A TAGSÁGI DÍJ MEGFIZETÉSE


A Business Energy tag köteles Business Energy számára a tagsági díjat minden esetben előre megfizetni a Business Energy, Gránitbanknál vezetett, 12100011-10084753-00000000 számú számlaszámára. A tagsági díj megfizetésének az minősül, ha az adott összeget jóváírták a Business Energy számláján.


A Business Energy tagsági díj mértéke:

Státusz

Díjfizetés periódusa

Tagsági díj

Business Energy tagság          

Havi

              20 000 Ft + Áfa / hó /minimum 3 hónap/

Business Energy tagság

Negyedéves

              55 000 Ft + Áfa / negyedév

Business Energy tagság

Féléves

            100 000 Ft + Áfa / félév

Business Energy tagság

Éves

            180 000 Ft + Áfa / év


Több hónapos elköteleződés esetén a Business Energy tagsági díjjal fedezett időszak a tagság kezdetének dátumától számított annyi hónap, amennyit Business Energy tag előre fizetett. A tagsági díjak megváltoztatatásának jogát a Business Energy fenntartja, tekintettel a kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás, valamint a know-how és a rendszerjellemzők változásának lehetőségére is. A megváltozott tagsági díjakat a Business Energy előzetesen közli. A tagsági díjnak a Business Energy részére való megfizetése a Business Energy által nyújtott kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásoknak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak a tagsági díjjal fedezett időszakra – bármely további jognyilatkozat nélkül – ráutaló magatartással való megrendelését jelenti. A Business Energy köteles a megfizetett tagsági díj(ak)ról szabályszerű számlá(ka)t kiállítani és eljuttatni tag részére a díj megfizetésétől számított 15 napon belül. A tagsági díj a Business Energy kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásnak, valamint az egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti igénybe vételi lehetősége.


IV. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE


A Business Energy vállalja az üzleti kapcsolatépítést és képzéseket célzó heti rendszerességű üzleti találkozók rendszerének működtetését és fejlesztését az alábbi feladatokkal:

 • a webes felületek (Business Flow 8 admin, Facebook, stb...), applikációk és közösségi média felületek üzemeltetésére, hatékony kommunikációra és a szervezés elősegítésére.
 • a Business Energy keretrendszer folyamatos fejlesztése, ami maximalizálja a Business Energy tagok által elérhető üzleti eredményt (lásd: üzleti kapcsolatok, piaci jelenlét, együttműködések, stb).
 • az üzleti klub (ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek, és Etikai Kódex szerinti) döntéseit végrehajtó adminisztratív háttér kiépítése, működtetése, fejlesztése és kontrollja.
 • rendszeres networking, és vállalkozói készség/szakmai fejlesztő képzések portfolió bővítését.
 • együttműködő partnerkapcsolatok kialakításának elősegítését, az üzletszerzés, a marketing, vagy egyéb projekt célok megvalósításában.
 • minőségbiztosítás, ami kiterjed a tagi elégedettség-, és eredményesség mérésre.

A Business Energy tag a Business Energy kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás igénybe vételére, valamint a know-how használatára kizárólag a részvételével működő Business Energy üzleti klubban és  a Business Flow 8 online találkozóin jogosult a tagsági díjjal fedezett időszakban.


A Business Energy jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.


Vis major helyzet esetén, amennyiben baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály, mint háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó következményeképpen, amely a tag, illetőleg a Business Energy és Business Flow 8 hatáskörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó a Business Energy rendezvényeire, programjaira, illetőleg szolgáltatásaira.


A Business Energy tag köteles az üzleti klubban személyesen közreműködő személyt és annak helyettesét megnevezni. A személyes közreműködő köteles kötelezettséget vállalni a Business Energy valamennyi szabályzatának betartására. A Business Energy tag nevében kizárólag a személyes közreműködő jogosult bármilyen nyilatkozatot tenni. A Business Energy tag a személyes közreműködőjét, vagy annak helyettesét visszahívhatja, és új személyes közreműködőt, illetve helyettesítőt jelölhet, azonban mindez nem járhat a Működési Szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentumban és a jelen ÁSZF egyéb mellékleteiben meghatározott kötelezettségeinek sérelmével, és a változást az érintett Business Energy üzleti klub vezetőségének el kell fogadnia.


V. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE


A tagsági jogviszony megszűnik:

 • okszerű indokolást tartalmazó, jogszerű rendkívüli felmondással;
 • a következő tagsági díj fizetésére vonatkozó kötelezettségnek 10 (tíz) naptári napot elérő elmulasztása esetén.

A tagsági jogviszony megszűnésével minden tisztség és módosított tagsági jogviszony, valamint addig elért kedvezmény, valamint a Business Flow 8 előfizetés is egyidejűleg megszűnik.


VI. TITOKTARTÁS


A Business Energy tag és a személyes közreműködő időbeli korlát nélkül köteles minden általában elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa megismert minden üzleti titkot, így különösen a többi tag üzleti titkait, továbbá a Business Energy kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás elemeinek és a know-how valamint egyéb rendszerjellemzők és ismeretanyagok titkosságát megőrizze, továbbá, hogy annak bármely harmadik személy általi másolhatóságát megakadályozza.


VII. SZELLEMI TULAJDON


A Business Energy weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint a Business Energy rendezvényein megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Business Energy, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Business Energy, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a tagok és harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.


A tagok által a Business Energy szolgáltatásaival kapcsolatban, illetőleg a Business Energy rendezvényei során a Business Energy-vel, közreműködőivel és szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Business Energy ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Business Energy minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható, külön ellenérték fizetéséhez nem köthető.


A Business Energy időbeli és térbeli korlátozás nélkül jogosult a tagok észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a tagok részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.


VIII. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE


A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével a tag (képviselője, személyes közreműködője, illetve mindezek helyettesei) kijelenti, hogy a szükséges adatkezeléshez a Business Energy és a Business Flow 8 Adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint hozzájárul.


A tag kijelenti, hogy az általa a Business Energy és a Business Flow 8 részére megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A tag vállalja, hogy az adataiban, illetve az általa átadott adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja a Business Energy-t, és közreműködő partnereit. A Business Energy kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a Business Energy-t és a Business Flow 8-t nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy tag szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Business Flow 8 a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.


IX. KÁRTÉRÍTÉS


A Business Energy nem vállal semmilyen felelősséget a többi Business Energy tag, valamint Business Flow 8 tag és a szerződéses partnerek által nyújtott egyéb termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat és termékeket a Business Energy tag kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. 


A Business Energy nem vállal semmilyen felelősséget a többi Business Energy tag, valamint Business Flow 8 tag és a szerződéses partnerek által biztosított egyéb szolgáltatások és termékek igénybe vételével, illetőleg használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.


A tag, illetőleg a személyes közreműködője – a taggal egyetemlegesen – teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Business Energy rendezvényeinek keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Business Energy, mind a közreműködői és szerződéses partnerei, mind a többi tag, mind a harmadik személyek irányában.


A Business Energy kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a tag vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Business Energy, illetve Business Flow 8 tag bármely közreműködőjének, szerződéses partnerének vagy tagjának, illetve harmadik személynek.


X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A tag egyéb jogait és kötelezettségeit a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum tartalmazza. Ahol a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum tagot említ, ott azon a személyes közreműködőt is érteni kell azonos jelentés tartalommal.


A jelen ÁSZF és a melléklete, a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum egyoldalú változtatásának jogát a Business Energy fenntartja tekintettel a marketing és képzési szolgáltatás, valamint a know-how és rendszerjellemzők változásának lehetőségére is. A tag tudomásul veszi, hogy a Business Energy a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani, amely a Business Energy által üzemeltetett honlapon történő közzététellel azonnali hatállyal hatályba lépnek.


A rendelkezéseket a Business Energy előzetesen a www.businesenergy.hu honlapon közzéteszi. A tag a Business Energy által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a jelen ÁSZF-ben és módosításaiban foglaltakat. A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével a tag kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadja.


A Business Energy üzemeltetője Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.


Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak.


A Business Energy és a tag a jelen ÁSZF-fel, illetőleg a Business Energy által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül kötelesek egymással rendezni, a peres eljárást csak ennek sikertelensége esetén jogosultak igénybe venni. Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.